Pitkänmiekan seminaari

Fio­ren pit­kä­mie­kan perus­teet -semi­naa­ri jär­jes­te­tään lau­an­tai­na 28.11.2020 klo 11-15. Semi­naa­ri sisäl­tää pit­kä­mie­kan tur­val­li­sen har­ras­ta­mi­sen perus­teet, ja sen jäl­keen voi osal­lis­tua fio­re­tun­neil­le. Jos tree­nit ovat jää­neet välis­tä, tän­ne voi tul­la myös kertaamaan.

Ilmoit­tau­tu­mi­set etu­kä­teen säh­kö­pos­til­la info@miekkakoulu.fi. Osal­lis­tu­ja­mää­rä on rajattu.

Semi­naa­rin hin­ta 20€ (ilmai­nen seu­ran jäsen­mak­sun vuo­del­le 2020 maksaneille).

COVID-19

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to on tar­ken­ta­nut ohjeis­tus­taan liit­tyen COVID-19 epi­de­mi­aan. Perus­tuen tähän lausun­toon, Suo­men Hal­li­tus suo­sit­te­li ei-vält­tä­mät­tö­män toi­min­nan vähen­tä­mis­tä. Lähi­kon­tak­te­ja tuli­si vält­tää har­ras­te­toi­min­nas­sa ja muul­la vapaa-ajalla.

Har­joit­ta­mam­me laji, His­to­rial­li­nen Miek­kai­lu on kon­tak­ti­la­ji ja salim­me on rajal­li­nen kool­taan. Seu­ram­me jäse­niä työs­ken­te­lee kai­kil­la elä­män osa-alueil­la, joten jou­dum­me otta­maan varoi­tuk­sen ris­ki­ryh­mis­tä vakavasti.

Näin ollen, seu­ran hal­li­tus on päät­tä­nyt jat­kaa ohja­tun toi­min­nan kes­key­tys­tä aina 31.3.2021 saak­ka, jon­ka aika­na seu­raam­me miten Alue­hal­lin­to­vi­ras­to tar­ken­taa ohjeistustaan.

Lisä­tie­to­ja jul­kais­taan karan­tee­nia­jan lopul­la, vii­meis­tään 31.3.2021

Puheen­joh­ta­ja,
-Ras­mus Saloranta