Säännöt

Suomen historiallisen miekkailun seuran säännöt 

– päivitetty 2011

1 § Nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Suomen historiallisen miekkailun seura ja siitä voidaan käyttää myös lyhennettä SHMS. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 

2 § Yhdistyksen tarkoitus 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää historiallista eurooppalaista miekkailutaitoa ja tehdä tunnetuksi rikasta eurooppalaista miekkailuperinnettä. 

Yhdistys edustaa jäseniään muiden alalla toimivien järjestöjen piirissä. 

3 § Toiminta ja toiminnan tukeminen 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutus-, esitelmä-, tutustumis- ja kokoustilaisuuksia sekä opintoretkiä, pitää yhteyttä muihin alan järjestöihin kotimaassa ja ulkomailla, tekee jäsenistönsä keskuudessa sekä muualla yhdistyksen tarkoituksia edistävää tiedotus- ja valistustyötä sekä ryhtyy tarpeen mukaan muihinkin vastaavanlaisiin yhdistyksen tarkoitusperiä edistäviin toimiin. 

Toimintansa tukemiseksi on yhdistyksellä oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, järjestää asianmukaisen luvan saatuaan huvitilaisuuksia sekä arpajaisia ja rahankeräyksiä, perustaa rahastoja ja järjestää näytöksiä sekä harjoittaa opetustoimintaa, julkaisutoimintaa ja pienimuotoista kahvilatoimintaa, sekä välittää voittoa tavoittelematta jäsenilleen miekkailussa tarvittavia välineitä. Yhdistys voi omistaa ja vuokrata toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja välineistöä. Yhdistys voi myös jakaa stipendejä, jäsenilleen kuitenkin vain poikkeustapauksissa. 

4 § Jäsenet 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 

Yhdistyksen tukijäseneksi voidaan hyväksyä oikeushenkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. 

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt yhdistyksen pyrkimyksiä. 

Yhdistyksen hallitus voi kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön yksimielisellä päätöksellä. 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessaä pöytäkirjaan merkittäväksi. 

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos tämä ei ole maksanut jäsenmaksuaan kahden kuukauden kuluessa sen erääntymisestä. 

5 § Jäsenmaksut 

Varsinaisilta jäseniltä ja tukijäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää erikseen kummallekin jäsenryhmälle yhdistyksen hallitus. 

Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta ja liittymismaksusta. 

6 § Yhdistyksen kokous 

Yhdistyksen kokouksia ovat syyskokous, kevätkokous ja ylimääräiset kokoukset. 

Syyskokous on pidettävä loka-marraskuun aikana ja siinä on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat: 

– valitaan seuraavan vuoden hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 

– vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio 

– valitaan toiminnan- tai tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö 

Kevätkokous on pidettävä tammi-maaliskuun aikana ja siinä on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat: 

– esitetään toimintakertomus edelliseltä vuodelta 

– esitetään tilinpäätös ja toiminnan- tai tilintarkastajien lausunto sekä 

– päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

Ylimääräisiä kokouksia pidetään yhdistyslain 20§ mukaisesti. 

Kokouskutsu on julkaistava yhdistyksen ilmoitustaululla School of European Swordsmanship:n tiloissa (Luiskatie 8, Jakomäki), sekä yhdistyksen sähköisellä ilmoitustaululla ( www.swordschool.com/forum ) vähintään kuukausi ennen kokouspäivää. 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen syys- tai kevätkokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan tarvittaessa sisällyttää kokouskutsuun. 

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Tukijäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet hyväksytyistä äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. 

7 § Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja ja 2 – 10 muuta jäsentä sekä 0 – 10 varajäsentä. Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. 

Hallitus valitsee keskuudestaan tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia ja nimittää sihteerin sekä varainhoitajan. Hallitus on päätösvaltainen, mikäli se on hallituksen keskenään sopimalla tavalla koollekutsuttu ja paikalla on vähintään puolet hallituksen jäsenistä, siten että puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. 

Hallitus voi asettaa avukseen tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia ja jaostoja. Tällöin on myös määrättävä niiden toimikausien pituudet, kuitenkin enintään hallituksen toimikauden loppuun. 

8 § Nimenkirjoittajat 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai varainhoitaja; kukin yksin. Hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden myös muulle henkilölle. 

9 § Tili- ja toimikausi 

Yhdistyksen tili- ja toimikausi on kalenterivuosi. 

10 § Sääntöjen muuttaminen 

Ehdotukset sääntöjen muuttamisesta on jätettävä hallitukselle, joka esittää ne lausuntoineen yhdistyksen kokoukselle. Ehdotus tulee hyväksytyksi, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksssa annetuista hyväksytyistä äänistä sitä kannattaa. Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa. 

11 § Toiminnan lopettaminen 

Yhdistys purkautuu, jos yhdistys tekee siitä päätöksen viiden kuudesosan (5/6) ääntenenemmistöllä annetyista hyväksytyistä äänistä yhdistyksen kokouksessa. Purkamisesta on mainittava kokouskutsussa. 

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi on sen varat luovutettava sellaiselle oikeuskelpoiselle yhteisölle, joka ajaa yhdistyksen tarkoitusperiä.