Val­lit­se­va COVID-19 tilan­ne vai­kut­tai­si hie­man hel­pot­ta­van ja tämän joh­dos­ta tulem­me käyn­nis­tä­mään ohja­tut har­joi­tuk­set 3.5.2021 alkaen.

Har­joi­tuk­set jär­jes­te­tään aina sään sal­lies­sa ulko­na salin vie­res­sä. Jos sää ei mah­dol­lis­ta ulko­na tree­naa­mis­ta, har­joi­tuk­set pide­tään sisäl­lä. Salin sisäl­lä käy­te­tään kasvomaskia.

Muis­ta mak­saa SHMR ry:n vuo­den 2021 jäsen­mak­su ja hank­kia har­joi­tus­kort­ti seu­ran MyClubista.

Varau­du tree­naa­maan ulko­na, pukeu­du sään mukaan ja ota oma juo­ma­pul­lo mukaan.

Har­joi­tuk­siin ei saa osal­lis­tua, jos on min­kään­lai­sia sai­rau­den oirei­ta. Kun tulet har­joi­tuk­siin, pese kädet ja käy­tä käsi­de­siä. Muis­ta myös nou­dat­taa turvavälejä.

Jot­ta har­joi­tuk­sia voi­daan jär­jes­tää ter­veys­tur­val­li­ses­ti, har­joi­tuk­sis­sa nou­da­te­taan seu­raa­via käytäntöjä:

  • Pai­ni, tika­ri, kaa­dot, lukot ja muut lähi­tek­nii­kat ovat tois­tai­sek­si kiellettyjä.
  • Har­joi­tuk­sis­sa ei tois­tai­sek­si otella.