Alkeiskurssit

His­to­rial­li­sen miek­kai­lun alkeet -kuu­kausi 11.5-6.6.2021

Luis­ka­tie 8, Helsinki
Hin­ta 50€ (35€ opiskelijat)
Ilmoit­tau­tu­mi­nen: info@miekkakoulu.fi

SHMS (Suo­men His­to­rial­li­sen Miek­kai­lun Seu­ra ry) jär­jes­tää Tou­ko­kuus­sa 4 vii­kon mit­tai­sen joh­dan­non miek­kai­luun. Joh­dan­non aika­na jär­jes­täm­me pit­kä­mie­kan, rapii­rin, sape­lin sekä mie­kan ja kupu­ran alkeis­kurs­sit. Hin­ta joh­dan­to kuu­kau­del­le on 50€ jol­la voit osal­lis­tua halua­mil­le­si kurs­seil­le – yhdel­le, kah­del­le tai vaik­ka niil­le kai­kil­le. Har­joi­tuk­siin voi tul­la myös toi­sel­la viikolla.

Har­joi­tuk­set jär­jes­te­tään aina sään sal­lies­sa ulko­na salin vie­res­sä. Jos sää ei mah­dol­lis­ta ulko­na tree­naa­mis­ta, har­joi­tuk­set pide­tään sisäl­lä. Salin sisäl­lä käy­te­tään kasvomaskia.

Pit­kä­mie­kan alkeis­kurs­si tiis­tai­sin 18:00-19:30 ja tors­tai­sin 18:00-19:00,
Pit­kä­mie­kan alkeis­kurs­sil­la ope­tel­laan ita­lia­lai­sen pit­kä­mie­kan- ja tika­ri­tais­te­lun perus­teet, siten kun Fio­re Dei Libe­ri ne opas­taa kir­jas­saan Il Fio­re Di Bat­taglias­sa (1410).

Rapii­rin alkeis­kurs­si kes­ki­viik­koi­sin 18:00-19:30.
Rapii­rin alkeis­kurs­sil­la käym­me läpi ita­lia­lai­sen rapii­rin perus­teet Ricar­do Capo­fer­ron Gran­de Simulacra:an (1610) perustuen.

Sape­lin alkeis­kurs­si tors­tai­sin klo 19:30-20:30.
Sape­lin alkeis­kurs­sil­la ope­tel­laan soti­las­sa­pe­lin perus­teet Char­les Roworth’in The Art of Defence on Foot with Broad Sword and Sabre (1804) mukaan.

Mie­kan ja Kupu­ran alkeis­kurs­si sun­nun­tai­sin 12:00-14:00.
Mie­kan ja kupu­kil­ven alkeis­kurs­si opet­taa perus­teet miek­kai­lus­ta mie­kan ja kupu­kil­ven kans­sa. Tämä käsit­tää perus­a­sen­not, jal­ka­työn, hyök­kää­mi­sen ja puo­lus­tuk­sen sivu­mie­kan ja kil­ven kans­sa. Kurs­sin pari­har­joi­tuk­set on raken­net­tu Roy­al Armo­ries I.33 (c.a 1300-1320) käsi­kir­joi­tuk­sen poh­jal­ta, jot­ka val­mis­te­le­vat miek­kai­li­jan vapaamiekkailuun.

Mukaan tar­vit­set lii­kun­ta­vaat­teet sisä- tai ulko­lii­kun­taan. Suo­sit­te­lem­me myös hans­ko­jen (työ/puutarha/ym.) ja oman juo­ma­pul­lon mukaan otta­mis­ta. Kaik­ki muut tar­vit­ta­vat varus­teet saat lainaan.

Hin­ta sisäl­tää kaik­ki kaik­ki har­joi­tuk­set 11.5-6.6-2021, joten yhdel­lä alkeis­kurs­si­mak­sul­la voit osal­lis­tua niil­le kai­kil­le. Alkeis­kurs­si­mak­su sisäl­tää myös ensim­mäi­sen vuo­den Suo­men His­to­rial­li­sen Miek­kai­lun Seu­ran jäsenmaksun.

Hyvään käsi­hy­gie­ni­aan tulee kiin­nit­tää eri­tyis­huo­mio­ta, eikä har­joi­tuk­siin ei saa tul­la sai­raa­na, toi­pi­laa­na tai puolikuntoisena.