Here we’ll let you know about upcoming seminars and events.

Pitkänmiekan seminaari

Fio­ren pit­kä­mie­kan perus­teet -semi­naa­ri jär­jes­te­tään lau­an­tai­na 28.11.2020 klo 11-15. Semi­naa­ri sisäl­tää pit­kä­mie­kan tur­val­li­sen har­ras­ta­mi­sen perus­teet, ja sen jäl­keen voi osal­lis­tua fio­re­tun­neil­le. Jos tree­nit ovat jää­neet välis­tä, tän­ne voi tul­la myös kertaamaan.…

lue lisää

COVID-19

20.12.2020 COVID - 19 tie­do­te Tilan­ne COVID-19 jat­kuu vaka­va­na.  Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tos ja Suo­men Hal­li­tus on jat­ka­nut COVID-19 pan­de­mi­aan liit­ty­viä toi­men­pi­tei­tä. Kamp­pai­lu ja jouk­kueur­hei­lu­toi­min­ta kau­pun­gin tilois­sa kes­key­tyy mää­rä­ajak­si. Lähikontakteja…

lue lisää