TIISTAISIN 1.9.2020 - 24.9. 2020, 18.00-19.30

Hin­ta: 50€ (35€ for opis­ke­li­joil­le, työt­tö­mil­le). Ilmai­nen har­joi­tus­mak­su­ja mak­sa­vil­le jäsenille. 

Hin­ta sisäl­tää kaik­ki alkeis­kurs­sit, joten yhdel­lä alkeis­kurs­si­mak­sul­la voit osal­lis­tua kai­kil­le alkeiskursseille.

Ilmoit­tau­tu­mi­set: info@miekkakoulu.fi

Pää­opet­ta­ja : Ilpo Luhtala

PIt­kän­mie­kan alkeis­kurs­sil­la ope­tel­laan ita­lia­lai­sen pit­kän­mie­kan- ja tika­ri­tais­te­lun perus­teet, siten kun Fio­re Dei Libe­ri ne opas­taa kir­jas­saan: Il Fio­re Di Bat­taglias­sa (1410).

Tar­vit­set vain sisä­lii­kun­ta­va­rus­teet. Har­joi­tusa­sum­me on val­koi­nent-pai­ta, mus­tat sisä­lii­kun­ta­housut ja sisä­pe­li­ken­gät.  Poik­keuk­sel­li­ses­ti lisä­va­rus­tee­na on omat hans­kat. Työ-, puu­tar­ha- tai ihan vain perushansikas. 

Muut varus­teet on saa­ta­vil­le kou­lul­ta. Oppi­lail­le annet­taan poik­keus­o­lois­sa nimikkomaski.

Ensim­mäi­nen har­joi­tus­tun­ti on ilmai­nen. Tun­nin jäl­keen voit päät­tää jat­kat­ko kurs­sil­la ja mak­sat osal­lis­tu­mis­mak­sun. Voit osal­lis­tua kurs­sil­le, vaik­ka et pää­si­si ensim­mäi­sel­le tun­nil­le- Jos haluai­sit liit­tyä, mut­ta useam­pi tun­ti on jää­nyt väliin, ota yhteyt­tä mei­hin: info@miekkakoulu.fi

Alkeis­kurs­sin aika­na voit osal­lis­tua kai­kil­le muil­le kou­lun tar­joa­mil­le alkeis­kurs­seil­le, yhdel­lä alkeis­kurs­si­mak­sul­la. Tiis­tai­sin har­joit­te­le­vat miek­kai­li­jat ovat ter­ve­tul­lei­ta myös edis­ty­neem­mil­le tun­neil­le tiis­tai­sin ja torstaisin.

Alkeis­kurs­si­mak­su sisäl­tää ensim­mäi­sen vuo­den jäsen­mak­sun Suo­men His­to­rial­li­sen Miek­kai­lun Seu­ral­le (ry).