Tietosuojaseloste

Hen­ki­lö­tie­to­lain (523/1999) 10§:n mukai­nen rekisteriseloste.

Rekis­te­rin nimi

Jäsen­re­kis­te­ri

Rekis­te­rin­pi­tä­jä

Suo­men His­to­rial­li­sen Miek­kai­lun Seu­ra, SHMS Ry

Rekis­te­ri­asiois­ta vas­taa­va henkilö

Tero Alan­ko, Varapuheenjohtaja

Rekis­te­rin käyttötarkoitus

Tie­to­ja käy­te­tään jäse­nyy­den hoi­ta­mi­sek­si. Tie­to­ja käy­te­tään jäse­nen täy­si-ikäi­syy­den var­mis­ta­mi­sek­si ja tukien hakemiseksi

  Sään­nön­mu­kai­set tietolähteet

  Pää­asial­li­nen tie­to­läh­de on asia­kas itse. Tie­to­ja voi­daan hank­kia myös viran­omais- ja yri­tys­tie­to­re­kis­te­reis­tä sekä yhtei­sil­tä yhteistyökumppaneilta.

  Rekis­te­rin tietosisältö

   Rekis­te­ri sisäl­tää seu­raa­vat yksilöintitiedot:

  - Nimi

  - Syn­ty­mä­ai­ka

  - Koti­paik­ka

  - Säh­kö­pos­tio­soi­te

   Jäse­nis­tä kerä­tään läsnäololista.

   Yhdis­tys käyt­tää tie­dot­ta­mi­seen säh­kö­pos­ti­lis­taa, jon­ka tie­to­ja ei yhdis­te­tä muu­hun rekis­te­rin tie­to­si­säl­töön. Suos­tu­mus säh­kö­pos­ti­lis­tal­le liit­ty­mi­seen pyy­de­tään erikseen.

   Sään­nön­mu­kai­set tie­to­jen luovutukset

   Yhdis­tyk­sen jäsen­ten koti­pai­kois­ta voi­daan muo­dos­taa lis­ta, jos­ta käy ilmi ala- ja täy­si-ikäis­ten jäsen­ten luku­mää­rä kun­nit­tain tai kau­pun­geit­tain. Lis­taa käy­te­tään avus­tus­ten hakemiseen.

   Lis­taan ei yhdis­te­tä mui­ta kerät­ty­jä tietoja.Rekisteröidyltä itseltään

   Las­ku­tuk­seen liit­ty­viä tie­to­ja voi­daan luo­vut­taa mak­su­lii­ken­net­tä välit­tä­vil­lä tahoille.

   Tie­to­ja ei luo­vu­te­ta muil­le kol­man­sil­le tahoil­le EU:n sisä- tai ulkopuolella.

   Tie­to­ja voi­daan luo­vut­taa viran­omai­sil­le, jos nämä esit­tä­vät Suo­men lakiin perus­tu­van pyynnön.

   Rekis­te­rin suo­jauk­sen periaatteet

   Manu­aa­li­nen aineisto

   Manu­aa­li­nen aineis­to säi­ly­te­tään luki­tus­sa tilassa

   Tie­to­hal­lin­ta­jär­jes­tel­miin tal­len­ne­tut tiedot

   Tie­dot siir­re­tään SSL-suo­ja­tun yhtey­den ylitse.

   Säh­köi­set tie­dot ovat ala­sa­na­suo­ja­tus­sa tie­to­kan­nas­sa. Aineis­toon on käyt­tö­oi­keus vain yhdis­tyk­sen hal­li­tuk­sen jäse­nil­lä jäse­n­asioi­den hoi­ta­mis­ta ja avus­tus­ten hake­mis­ta varten.

   Tar­kas­tus- ja kielto-oikeus

   Rekis­te­röi­dyl­lä on hen­ki­lö­tie­to­lain 26–28 §:n mukai­ses­ti oikeus tar­kas­taa, mitä hän­tä kos­ke­via tie­to­ja hen­ki­lö­tie­to­re­kis­te­riin on tal­le­tet­tu. Kir­jal­li­nen tar­kas­tus­pyyn­tö tulee lähet­tää alle­kir­joi­tet­tu­na rekis­te­ri­asiois­ta vas­taa­val­le henkilölle.

    Rekis­te­ris­sä ole­val­la hen­ki­löl­lä on oikeus vaa­tia hen­ki­lö­re­kis­te­ris­sä ole­van vir­heel­li­sen tie­don kor­jaa­mis­ta. Yksi­löi­ty pyyn­tö tulee teh­dä kir­jal­li­ses­ti rekisterinpitäjälle.

    

   Evästeet

   Tämä verk­ko­si­vus­to käyt­tää eväs­tei­tä. Eväs­teet (engl. coo­kies) ovat verk­ko­pal­ve­lum­me tuot­ta­mia pie­niä teks­ti-tie­dos­to­ja, jot­ka verk­ko­se­lai­me­si suos­tu­muk­sel­la tal­len­tu­vat selain­lait­tee­si muis­tiin. Eväs­tei­den avul­la voim­me ana­ly­soi­da selai­mel­la­si verk­ko­pal­ve­lul­lem­me teke­miä­si pal­ve­lu­pyyn­tö­jä, yksi­löi­dä sivus­toa käyt­täes­sä­si teke­miä­si valin­to­ja ja ase­tuk­sia, sekä tuot­taa nii­den perus­teel­la yksi­löl­li­siä palveluja.

   Verk­ko­se­lai­me­si toi­min­noil­la eväs­teis­tä voi kiel­täy­tyä tai eväs­tei­tä voi pois­taa. Se kui­ten­kin vai­kut­taa mah­dol­li­suuk­siim­me tuot­taa yksi­löl­li­siä laa­duk­kai­ta verkkopalveluja.