Pitkänmiekan seminaari

Fio­ren pit­kä­mie­kan perus­teet -semi­naa­ri jär­jes­te­tään lau­an­tai­na 28.11.2020 klo 11-15. Semi­naa­ri sisäl­tää pit­kä­mie­kan tur­val­li­sen har­ras­ta­mi­sen perus­teet, ja sen jäl­keen voi osal­lis­tua fio­re­tun­neil­le. Jos tree­nit ovat jää­neet välis­tä, tän­ne voi tul­la myös kertaamaan.

Ilmoit­tau­tu­mi­set etu­kä­teen säh­kö­pos­til­la info@miekkakoulu.fi. Osal­lis­tu­ja­mää­rä on rajattu.

Semi­naa­rin hin­ta 20€ (ilmai­nen seu­ran jäsen­mak­sun vuo­del­le 2020 maksaneille).

COVID-19

COVID - 19 tiedote

COVID-19 tilan­teen vaka­vuu­den vuok­si, SHMS Ry:n hal­li­tus on kat­so­nut tar­peel­li­sek­si ryh­tyä toi­miin.  Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tos ja Suo­men Hal­li­tus on kiris­tä­nyt  ohjeis­tus­taan liit­tyen COVID-19 pan­de­mi­aan. Kamp­pai­lu ja jouk­kueur­hei­lu­toi­min­ta kau­pun­gin tilois­sa kes­key­tyy mää­rä­ajak­si. Lähi­kon­tak­te­ja tuli­si jäl­leen vält­tää har­ras­te­toi­min­nas­sa ja muul­la vapaa-ajalla. 

Seu­ran hal­li­tus on päät­tä­nyt rajoit­taa har­joit­tei­den laa­tua. Jat­kam­me toi­min­taa, mut­ta kaik­ki lähie­täi­syy­del­le tar­koi­te­tut tek­nii­kat  ja spar­raa­mi­nen raja­taan har­joi­tuk­sis­ta ajal­le 23.11.2020 - 13.12.2020. 

Muis­tu­tam­me edel­leen tar­pees­ta jät­täy­tyä pois har­joi­tuk­sis­ta jos omaa vähäi­sem­piä­kään oirei­ta ja hakeu­tu­maan testaukseen.

Tämän lisäk­si, hal­li­tus pyy­tää seu­ran jäse­niä pysy­mään koto­na, mikä­li per­heen jäsen on tes­tat­tu ja odot­taa tulok­sia, tai omaa koro­naan rin­nas­tet­ta­via oireita. 

Puh­jeen­joh­ta­ja / Chair of Board
-Mat­ti Lepomäki