Alkeiskurssit Syksy 2020

His­to­rial­li­sen miek­kai­lun alkeiskurssit

Hin­ta 50€ (35 euroa opis­ke­li­joil­le ja työt­tö­mil­le). Ilmai­nen har­joi­tus­mak­su­ja mak­sa­vil­le jäse­nil­le. Hin­ta sisäl­tää kaik­ki alkeis­kurs­sit, joten yhdel­lä alkeis­kurs­si­mak­sul­la voit osal­lis­tua kai­kil­le alkeiskursseille.

Ensim­mäi­nen har­joi­tus­tun­ti on ilmai­nen. Tun­nin jäl­keen voit päät­tää, jat­kat­ko kurs­sil­la ja mak­sat osal­lis­tu­mis­mak­sun. Voit osal­lis­tua kurs­seil­le, vaik­ka et pää­si­si ensim­mäi­sel­le tun­nil­le. Jos et pää­se ensim­mäi­sel­le tun­nil­le, tai jos haluai­sit aloit­taa har­ras­tuk­sen, mut­ta alkeis­kurs­sin aika­tau­lu ei sovi, ota yhteyt­tä mei­hin: info@miekkakoulu.fi

Alkeis­kurs­si­mak­su sisäl­tää ensim­mäi­sen vuo­den jäsen­mak­sun Suo­men His­to­rial­li­sen Miek­kai­lun Seu­ral­le (ry).

Paik­ka: SHMS:n sali, Luis­ka­tie 8, Helsinki

SHMS:llä jär­jes­te­tään alkeis­kurs­sit syk­syl­lä 2020 seuraavasti:

Pit­kä­mie­kan alkeis­kurs­si 1.9.2020–24.9.2020. Tiis­tai­sin 18:00-19:30 ja tors­tai­sin 18:00-19:30

Sape­lin alkeis­kurs­si 3.9.2020-24.9.2020. Tors­tai­sin 19:30-20:30.

Mie­kan ja Kupu­ran alkeis­kurs­si 6.9.2020-18.10.2020. Sun­nun­tai­sin 12:00-14:00.

Rapii­ris­ta ei jär­jes­te­tä var­si­nais­ta alkeis­kurs­sia, mut­ta mui­den alkeis­kurs­sien aika­na voit osal­lis­tua myös rapii­rin har­joi­tuk­siin kes­ki­viik­koi­sin 18:00-19:30. Rapii­rin har­joi­tuk­set sopi­vat myös aloittelijoille.

Toi­vom­me ilmoit­tau­tu­mis­ta säh­kö­pos­til­la info@miekkakoulu.fi, mut­ta ensim­mäi­siin har­joi­tuk­siin voi tul­la ilmoit­tau­tu­mat­ta, jos kurs­sil­la on vie­lä tilaa.

Kurs­sien sisältö:

Pit­kän­mie­kan alkeis­kurs­sil­la ope­tel­laan ita­lia­lai­sen pit­kän­mie­kan- ja tika­ri­tais­te­lun perus­teet, siten kun Fio­re Dei Libe­ri ne opas­taa kir­jas­saan: Il Fio­re Di Bat­taglias­sa (1410). Tiis­tain har­joi­tuk­sis­sa har­joi­tel­laan perus­tei­ta ja tors­tain har­joi­tuk­sis­sa pää­set har­joit­te­le­maan yhdes­sä pidem­pään har­ras­ta­nei­den kanssa. 

Sape­lin alkeis­kurs­sil­la ope­tel­laan Char­les Roworth’in (The Art of Defence on Foot with Broad Sword and Sabre; 1804) Sape­lin perusteet.

Mie­kan ja kupu­kil­ven alkeis­kurs­si opet­taa perus­teet miek­kai­lus­ta mie­kan ja kupu­kil­ven kans­sa. Tämä käsit­tää perus­a­sen­not, jal­ka­työn, hyök­kää­mi­sen ja puo­lus­tuk­sen sivu­mie­kan ja kil­ven kans­sa. Kurs­sin pari­har­joi­tuk­set on raken­net­tu Roy­al Armo­ries I.33 (c.a 1300-1320) käsi­kir­joi­tuk­sen poh­jal­ta, jot­ka val­mis­te­le­vat miek­kai­li­jan vapaamiekkailuun.

Rapii­ris­sa ope­tam­me miek­kai­lua Ridol­fo Capo­fer­ron manu­aa­lis­ta “Gran Simu­lac­ro dell’Arte e dell’Uso del­la Scher­ma”, “Miek­kai­lun tai­teen ja käy­tön suu­ri esi­tys” vuo­del­ta 1610. Ope­tam­me myös mui­ta Capo­fer­ron aika­lai­sia ita­lia­lai­sil­ta miek­ka­mes­ta­rei­hin, kuten Sal­va­tor Fabris ja Nico­let­to Giganti.

Varus­teet

Tar­vit­set vain sisä­lii­kun­ta­va­rus­teet, mut­ta voit halu­tes­sa­si ottaa mukaan omat työ/puutarha/tms -hans­kat ja oman juo­ma­pul­lon . Har­joi­tusa­sum­me on val­koi­nen t-pai­ta, mus­tat sisä­lii­kun­ta­housut ja sisä­pe­li­ken­gät. Poik­keuk­sel­li­ses­ti lisä­va­rus­tee­na on omat hans­kat. Työ-, puu­tar­ha- tai ihan vain perushansikas.

Muut varus­teet saat lai­naan harjoituksissa. 

Voi­mas­sao­le­van tau­ti­ti­lan­teen joh­dos­ta alkeis­kurs­si­lai­sil­le nime­tään kurs­sin ajak­si hen­ki­lö­koh­tai­nen miek­kai­lu­mas­ki, joka on vain hänen käytössään.