Teema_Kuu

Miekkailun Maaliskuu – Historialliseen miekkailun kuukausi

Kiin­nos­taa­ko his­to­rial­li­nen miekkailu?
SHMS (Suo­men His­to­rial­li­sen Miek­kai­lun Seu­ra ry) jär­jes­tää Maa­lis­kuus­sa kuu­kau­den mit­tai­sen joh­dan­non miek­kai­luun. Maa­lis­kuun aika­na jär­jes­täm­me pit­kä­mie­kan, rapii­rin, sape­lin sekä mie­kan ja kupu­ran alkeis­kurs­sit. Hin­ta joh­dan­to kuu­kau­del­le on 50€ jol­la voit osal­lis­tua halua­mil­le­si kurs­seil­le – yhdel­le, kah­del­le tai vaik­ka niil­le kaikille.
- Pit­kä­mie­kan alkeis­kurs­si 2.3.2020-30.3.2020. Tiis­tai­sin 18:00-19:30
Pit­kä­mie­kan alkeis­kurs­sil­la ope­tel­laan ita­lia­lai­sen pit­kä­mie­kan- ja tika­ri­tais­te­lun perus­teet, siten kun Fio­re Dei Libe­ri ne opas­taa kir­jas­saan Il Fio­re Di Bat­taglias­sa (1410). Tiis­tain har­joi­tuk­sis­sa har­joi­tel­laan perus­tei­ta. Alkeis­kurs­si­lai­set voi­vat myös osal­lis­tua tors­tain har­joi­tuk­siin, jois­sa pää­set har­joit­te­le­maan yhdes­sä pidem­pään har­ras­ta­nei­den kanssa.
- Rapii­rin alkeis­kurs­si 3.3.-31.3.2021, kes­ki­viik­koi­sin 18:00-19:30
Rapii­rin alkeis­kurs­sil­la käym­me läpi ita­lia­lai­sen rapii­rin perus­teet Ricar­do Capo­fer­ron Gran­de Simulacra:an (1610) perustuen.
- Sape­lin alkeis­kurs­si 4.3.2020-25.3.2020, tors­tai­sin klo 19:30-20:30.
Paik­ka: SHMS:n sali, Luis­ka­tie 8, Helsinki
Sape­lin alkeis­kurs­sil­la ope­tel­laan soti­las­sa­pe­lin perus­teet Char­les Roworth’in The Art of Defence on Foot with Broad Sword and Sabre (1804) mukaan.
- Mie­kan ja Kupu­ran alkeis­kurs­si 6.3.2020-27.3.2020, Sun­nun­tai­sin 12:00-14:00.
Paik­ka: SHMS:n sali, Luis­ka­tie 8, Helsinki
Mie­kan ja kupu­kil­ven alkeis­kurs­si opet­taa perus­teet miek­kai­lus­ta mie­kan ja kupu­kil­ven kans­sa. Tämä käsit­tää perus­a­sen­not, jal­ka­työn, hyök­kää­mi­sen ja puo­lus­tuk­sen sivu­mie­kan ja kil­ven kans­sa. Kurs­sin pari­har­joi­tuk­set on raken­net­tu Roy­al Armo­ries I.33 (c.a 1300-1320) käsi­kir­joi­tuk­sen poh­jal­ta, jot­ka val­mis­te­le­vat miek­kai­li­jan vapaamiekkailuun.
Ilmoit­tau­tu­mi­nen: info@miekkakoulu.fi
Hin­ta: 50€ (opis­ke­li­jat 35€). Ilmai­nen mak­sa­vil­le jäsenille.
Paik­ka: SHMS:n sali, Luis­ka­tie 8, Helsinki
Mukaan tar­vit­set sisä­lii­kun­ta­va­rus­teet; har­joi­tusa­sum­me on val­koi­nen t-pai­ta, mus­tat sisä­lii­kun­ta­housut ja sisä­pe­li­ken­gät. Suo­sit­te­lem­me myös hans­ko­jen (työ/puutarha/ym.) ja oman juo­ma­pul­lon mukaan otta­mis­ta. Kaik­ki muut tar­vit­ta­vat varus­teet saat lainaan.
Hin­ta sisäl­tää kaik­ki maa­lis­kuun alkeis­kurs­sit, joten yhdel­lä alkeis­kurs­si­mak­sul­la voit osal­lis­tua niil­le kai­kil­le. Alkeis­kurs­si­mak­su sisäl­tää myös ensim­mäi­sen vuo­den Suo­men His­to­rial­li­sen Miek­kai­lun Seu­ran jäsenmaksun.
Voi­mas­sao­le­van tau­ti­ti­lan­teen joh­dos­ta alkeis­kurs­si­lai­sil­le nime­tään kurs­sin ajak­si hen­ki­lö­koh­tai­nen miek­kai­lu­mas­ki, joka on vain hänen käy­tös­sään. Suo­sit­te­lem­me kai­kis­sa tree­neis­sä käy­tet­tä­vän kas­vo­mas­ke­ja ja hyvään käsi­hy­gie­ni­aan tulee kiin­nit­tää eri­tyis­huo­mio­ta. Har­joi­tuk­siin ei saa tul­la sai­raa­na, toi­pi­laa­na tai puolikuntoisena.
Jos et pää­se ensim­mäi­sel­le tun­nil­le tai alkeis­kurs­sin aika­tau­lu ei sovi ja haluai­sit aloit­taa his­to­rial­li­sen miek­kai­lun har­ras­ta­mi­sen, ota yhteyt­tä mei­hin: info@miekkakoulu.fi