Tietosuojaseloste

Hen­ki­lö­tie­to­lain (523/1999) 10§:n mukai­nen rekis­te­ri­se­los­te.

Rekis­te­rin nimi

Jäsen­re­kis­te­ri

Rekis­te­rin­pi­tä­jä

Suo­men His­to­rial­li­sen Miek­kai­lun Seu­ra, SHMS Ry

Rekis­te­ri­asiois­ta vas­taa­va hen­ki­lö

Tero Alan­ko, Vara­pu­heen­joh­ta­ja

Rekis­te­rin käyt­tö­tar­koi­tus

Tie­to­ja käy­te­tään jäse­nyy­den hoi­ta­mi­sek­si. Tie­to­ja käy­te­tään jäse­nen täy­si-ikäi­syy­den var­mis­ta­mi­sek­si ja tukien hake­mi­sek­si

  Sään­nön­mu­kai­set tie­to­läh­teet

  Pää­asial­li­nen tie­to­läh­de on asia­kas itse. Tie­to­ja voi­daan hank­kia myös viran­omais- ja yri­tys­tie­to­re­kis­te­reis­tä sekä yhtei­sil­tä yhteis­työ­kump­pa­neil­ta.

  Rekis­te­rin tie­to­si­säl­tö

   Rekis­te­ri sisäl­tää seu­raa­vat yksi­löin­ti­tie­dot:

  - Nimi

  - Syn­ty­mä­ai­ka

  - Koti­paik­ka

  - Säh­kö­pos­tio­soi­te

   Jäse­nis­tä kerä­tään läs­nä­olo­lis­ta.

   Yhdis­tys käyt­tää tie­dot­ta­mi­seen säh­kö­pos­ti­lis­taa, jon­ka tie­to­ja ei yhdis­te­tä muu­hun rekis­te­rin tie­to­si­säl­töön. Suos­tu­mus säh­kö­pos­ti­lis­tal­le liit­ty­mi­seen pyy­de­tään erik­seen.

   Sään­nön­mu­kai­set tie­to­jen luo­vu­tuk­set

   Yhdis­tyk­sen jäsen­ten koti­pai­kois­ta voi­daan muo­dos­taa lis­ta, jos­ta käy ilmi ala- ja täy­si-ikäis­ten jäsen­ten luku­mää­rä kun­nit­tain tai kau­pun­geit­tain. Lis­taa käy­te­tään avus­tus­ten hake­mi­seen.

   Lis­taan ei yhdis­te­tä mui­ta kerät­ty­jä tietoja.Rekisteröidyltä itsel­tään

   Las­ku­tuk­seen liit­ty­viä tie­to­ja voi­daan luo­vut­taa mak­su­lii­ken­net­tä välit­tä­vil­lä tahoil­le.

   Tie­to­ja ei luo­vu­te­ta muil­le kol­man­sil­le tahoil­le EU:n sisä- tai ulko­puo­lel­la.

   Tie­to­ja voi­daan luo­vut­taa viran­omai­sil­le, jos nämä esit­tä­vät Suo­men lakiin perus­tu­van pyyn­nön.

   Rekis­te­rin suo­jauk­sen peri­aat­teet

   Manu­aa­li­nen aineis­to

   Manu­aa­li­nen aineis­to säi­ly­te­tään luki­tus­sa tilas­sa

   Tie­to­hal­lin­ta­jär­jes­tel­miin tal­len­ne­tut tie­dot

   Tie­dot siir­re­tään SSL-suo­ja­tun yhtey­den ylit­se.

   Säh­köi­set tie­dot ovat ala­sa­na­suo­ja­tus­sa tie­to­kan­nas­sa. Aineis­toon on käyt­tö­oi­keus vain yhdis­tyk­sen hal­li­tuk­sen jäse­nil­lä jäse­n­asioi­den hoi­ta­mis­ta ja avus­tus­ten hake­mis­ta var­ten.

   Tar­kas­tus- ja kiel­to-oikeus

   Rekis­te­röi­dyl­lä on hen­ki­lö­tie­to­lain 26–28 §:n mukai­ses­ti oikeus tar­kas­taa, mitä hän­tä kos­ke­via tie­to­ja hen­ki­lö­tie­to­re­kis­te­riin on tal­le­tet­tu. Kir­jal­li­nen tar­kas­tus­pyyn­tö tulee lähet­tää alle­kir­joi­tet­tu­na rekis­te­ri­asiois­ta vas­taa­val­le hen­ki­löl­le.

    Rekis­te­ris­sä ole­val­la hen­ki­löl­lä on oikeus vaa­tia hen­ki­lö­re­kis­te­ris­sä ole­van vir­heel­li­sen tie­don kor­jaa­mis­ta. Yksi­löi­ty pyyn­tö tulee teh­dä kir­jal­li­ses­ti rekis­te­rin­pi­tä­jäl­le.

    

   Evästeet

   Tämä verk­ko­si­vus­to käyt­tää eväs­tei­tä. Eväs­teet (engl. coo­kies) ovat verk­ko­pal­ve­lum­me tuot­ta­mia pie­niä teks­ti-tie­dos­to­ja, jot­ka verk­ko­se­lai­me­si suos­tu­muk­sel­la tal­len­tu­vat selain­lait­tee­si muis­tiin. Eväs­tei­den avul­la voim­me ana­ly­soi­da selai­mel­la­si verk­ko­pal­ve­lul­lem­me teke­miä­si pal­ve­lu­pyyn­tö­jä, yksi­löi­dä sivus­toa käyt­täes­sä­si teke­miä­si valin­to­ja ja ase­tuk­sia, sekä tuot­taa nii­den perus­teel­la yksi­löl­li­siä pal­ve­lu­ja.

   Verk­ko­se­lai­me­si toi­min­noil­la eväs­teis­tä voi kiel­täy­tyä tai eväs­tei­tä voi pois­taa. Se kui­ten­kin vai­kut­taa mah­dol­li­suuk­siim­me tuot­taa yksi­löl­li­siä laa­duk­kai­ta verk­ko­pal­ve­lu­ja.